// Publicis Merchant // konec Publicis
  1.                    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1                Obecně o odstoupení. Odstoupením od uzavřené Smlouvy se tato od počátku ruší. To znamená, že jsme si povinni navzájem vrátit vše, co jsme si na základě zrušené Smlouvy poskytli, včetně vašich nákladů na dodání. Právo odstoupit od Smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v těchto Podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2                Zákonné právo spotřebitele. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to:

6.2.1          ode dne převzetí Zboží,

6.2.2          v případě, že jde o Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží,

6.2.3          v případě, že jde o Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;

avšak pouze v případě, že nejde o zvláštní případ, kdy je odstoupení vyloučeno (viz odst. 6.5 níže).

6.3                Smluvní právo spotřebitele odstoupit Smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte navíc nad rámec zákona právo odstoupit od uzavřené Smlouvy i dříve, a to kdykoli ode dne uzavření Smlouvy do dne odeslání Zboží, o čemž Vás budeme informovat.

6.4                Naše právo odstoupit od Smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené Smlouvy kdykoliv do okamžiku odeslání Zboží. Před odstoupením vás vždy budeme kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu a uvedení důvodů, které nás k tomuto kroku vedly.

6.5                Nemožnost odstoupení od Smlouvy. Zákonné právo odstoupit od Smlouvy nemáte zejména u Smluv:

6.5.1          o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil,

6.5.2          uzavřených při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor

6.5.3          o dodání Zboží, které je alkoholickým nápojem, který může být dodán až po uplynutí 30 dnů a jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na naší vůli;

6.5.4          o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu (např. gravírování lahve apod.),

6.5.5          o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.5.6          o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.5.7          o dodávce Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

6.5.8          dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.6                Způsob odstoupení od Smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od Smlouvy a chcete od Smlouvy skutečně odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který se nachází na Portále na adrese a jeho odesláním

6.6.1          e-mailem na e-mailovou adresu info@spinkids.cz; nebo

6.6.2          písemně na adresu naší Provozovny.

Při odstoupení doporučujeme uvést zejména číslo Objednávky, specifikaci Zboží, ohledně kterého odstupujete, datum nákupu a datum doručení a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi Zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budeme bez dalšího vracet odesílateli.

6.7                Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od Smlouvy.

6.8                Vrácení Zboží po odstoupení od Smlouvy. Odstoupíte-li od Smlouvy, jste povinni nám Zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe odesláním Zboží na adresu naší Provozovny.

6.9                Stav Zboží při vrácení. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu (upozorňujeme, že je-li narušen původní obal, který má zajistit hygienické vlastnosti Zboží, nelze od smlouvy na dodávku takového zboží odstoupit dle odst. 6.5 výše). Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, pokud jste je na základě Smlouvy ve spojení s nákupem Zboží od nás obdrželi.

6.10            Vrácení finančních prostředků po odstoupení od Smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy, ne však dříve než nám Zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo Zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání Zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného Zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota Zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

  1.                    REKLAMACE

7.1                Reklamační řád. Podmínky pro reklamaci dodaného Zboží naleznete v Reklamačním řádu, který je umístěn na Portále, konkrétně na adrese: spinkids.cz/info/vraceni-zbozi-a-reklamace. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.